Všeobecné obchodní podmínky

Článek I
Vymezení základních pojm
ů

Provozovatel – Provozovatelem internetové stránky www.milujemtaliansko.sk (dále jen „web stránka“) a internetového obchodu (dále jen „e-shop“) na internetové doméně milujemtaliansko.flox.sk (dále jen „doména“) je:

Vinis s.r.o.   (dále jen „společnost“)
sídlo:                   Papierenská 3954/11, 05801 Poprad
zapsána:             v OR Okresního soudu Prešov, oddíl s.r.o. vložka č. 29373/P
IČO:                     47534117
DIČ:                     2023939874
tel.:                     00 421 949 895 932
e-mail:                renata@milujemtaliansko.sk

Orgánem dozoru jsou:
Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj se sídlem Obrancov Mieru 6, 08001 Prešov 1

Prodávající – společnost, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti ve svém jménu, na svůj účet a která prostřednictvím web stránky a e-shopu prodává zboží nebo služby.

Spotřebitel – fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží prostřednictvím web stránky a e-shopu a jejíž toto zboží neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání.

E-shop – počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.

Tovar – zboží nabízené prostřednictvím web stránky a e-shopu.

Objednávka – úkon Spotřebitele v souvislosti s web stránkou a e-shopem, který vyjadřuje vůli Spotřebitele nakoupit zboží.

Cena – celková cena uvedená v objednávce, zahrnuje cenu zboží, které si Spotřebitel objednal a je uveden v objednávce, jakož i poplatky za dopravu, dobírku, popřípadě jiné.

Cena dopravy (dopravné) – cena za dopravu zboží ke Spotřebiteli, zahrnuje i ostatní náklady související s expedicí (manipulační, balné, mýtný a palivový poplatek).

VOP – tyto všeobecné obchodní podmínky.

 

Článek II
Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují:

 1. proces nákupu zboží Spotřebiteli prostřednictvím web stránky a e-shopu
 2. podmínky prodeje a nákupu zboží prostřednictvím web stránky a e-shopu
 3. práva a povinnosti smluvních stran, Prodávajícího a Spotřebitele vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi těmito stranami, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží prostřednictvím web stránky a e-shopu

Článek III
Objednávka a uzav
ření smlouvy

 1. Spotřebitel si objednává zboží u Prodávajícího prostřednictvím web stránky a e-shopu provozovaného na doméně.
 2. Popis zboží, jeho vlastnosti, dostupnost na skladě a jeho cena jsou uvedeny u jednotlivých položek nabízeného zboží na web stránce a v e-shopu. Vyobrazení zboží a údaj o dostupnosti zboží na skladě jsou pouze informatívneho charakteru.
 3. Po stisknutí tlačítka „Do košíku“ nebo tlačítka se symbolem nákupního košíku u zboží se položka zboží přidá do nákupního košíku Spotřebitele. Nákupní košík Spotřebitele je kdykoliv během vytváření objednávky k dispozici k nahlédnutí a ke změnám v položkách objednávky.
 4. Během nákupního procesu si Spotřebitel zvolí způsob úhrady a dopravy zboží podle možností, které nabízí Prodávajíci,. K cenám za jednotlivé zboží se připočte i cena za dopravu. Pokud není cena dopravy hrazena Spotřebitelem je tato skutečnost uvedena v závěrečné kontrole objednávky, přičemž Spotřebitel je během nákupního procesu informován o ceně dopravy nebo o slevě z ceny dopravy.
 5. Objednávku Spotřebitel ukončí stisknutím tlačítka „Objednávka s povinností platby“. Před odesláním má Spotřebitel k dispozici odkaz na tyto VOP.
 6. Odesláním objednávky Spotřebitel potvrzuje, že se měl možnost seznámit i o:
  a) vlastnostech zboží;
  b) celkové ceně, kterou je povinen Prodávajícímu uhradit.
 7. Po odeslání objednávky se tato zaregistruje v systému e-shopu a současně Prodávající zašle na e-mailovú adresu Spotřebitela:
  a) potvrzení o přijetí objednávky s informacemi o objednaném zboží;
  b) odkaz poučení Spotřebitele o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy včetně formuláře pro uplatnění tohoto práva;
  c) odkaz na znění VOP, které jsou platné a účinné v čase vytvoření objednávky Spotřebitelom
  d) odkaz na reklamační řád Prodávajícího.

8. Doručením potvrzení o přijetí objednávky podle bodu 7 tohoto článku VOP se smlouva o koupi zboží nepovažuje za uzavřenou. Uzavřenou a závaznou pro obě strany (Prodávajícího i Spotřebitele) se smlouva o koupi zboží stává po uhrazení zálohové faktury kterou Prodávajíci zašle na e-mailovou adresu Spotřebitele v čase naskladnění zboží. Informace o termínu je uvedena na web stránce a e-shopu

Článek IV
Platební podmínky

 1. Všechny uváděné ceny jsou v českých korunách, jsou konečné a platné tak, jak jsou uvedeny na web stránkách a v e-shopu v okamžiku odeslání objednávky. Prodávající není plátcem DPH.
 2. K ceně bude připočteno dopravné pokud množství objednaného zboží nepřesahuje hodnotu stanovenou Prodávajícím, kdy jde cena dopravy k tíži Prodávajícího. Skutečnost poskytnutí dopravního na vrub Prodávajícího je uvedena v objednávce. Množství v objednávce je uvedeno během celého nákupního procesu. Cena dopravy je stanovena dle platného ceníku zprostředkovatele doručení a zahrnuje i ostatní náklady spojené s expedicí (manipulační, balné, mýtný a palivový poplatek).
 3. Cenu podle objednávky může Spotřebitel uhradit
  • bankovním převodem nebo vkladem na účet Prodávajícího na základě zálohové faktury vystavené Prodávajícím
  • dobírkou (úhradou kurýrovi)
 4. Úhrada bankovním převodem musí být realizována v rámci splatnosti faktury, jinak je objednávka zrušena.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo dočasně nebo trvale omezit způsoby úhrady z technických důvodů, z důvodů překážek na straně Prodávajícího nebo zprostředkovatele těchto služeb nebo z důvodu vyšší moci.
 6. Za úhradu ceny si Prodávající neúčtuje poplatek s výjimkou úhrady, ke které se váže dodatečná služba (např. Dobírka). Prodávající upozornil Spotřebitele, že subjekt, u kterého je úhrada ceny realizována, si může účtovat poplatek za úhradu (bankovní poplatky za převod a pod.).
 7. Úhradou se rozumí moment připsání ceny na bankovní účet Prodávajícího nebo moment potvrzení zprostředkovatele platby o její realizaci.

Článek V
Dodací podmínky

 1. Prodávající umožňuje jediný způsob dodání zboží Spotřebiteli a to zprostředkovatelem doručení – kurýrem (dále jen „kurýr“).
 2. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží Spotřebiteli v přiměřené lhůtě (dále také „dodací lhůta“). Dodávky zboží, jehož objednávku Spotřebitel potvrdil uhrazením zálohové faktury budou realizovány podle provozních možností Prodávajícího, obvykle do 6 pracovních dnů od uhrazení zálohové faktury. Ve výjimečných případech může Prodávající jednostranně prodloužit dodací lhůtu, a to i opakovaně. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu v případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy není možné z objektivních příčin uskutečnit dodávku v obvyklé dodací lhůtě. V případě změny dodací lhůty Prodávající informuje o této skutečnosti Spotřebitele prostřednictvím elektronické správy (e-mailu) nebo SMS zprávy. O odeslání zboží, nebo o jeho připraveni na osobní převzetí je Spotřebitel dodatečně informován prostřednictvím elektronické správy (e-mailu) a/nebo SMS zprávy.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku a/nebo odstoupit od smlouvy o koupi zboží
  a) nestandardního či spekulativního charakteru;
  b) z důvodu vyprodání zásob zboží, jeho nedostupnosti nebo pokud výrobce přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností
  c) Prodávajícího vyplývajících z objednávky Spotřebitele, nebo z důvodů vyšší moci;
  v případě, že ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od Prodávajícího spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží Spotřebiteli ve lhůtě určené těmito VOP nebo v objednané ceně.
 4. Pokud Prodávající odmítne objednávku a/nebo odstoupí od smlouvy o koupi zboží, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Spotřebitele a do 14 dní mu vrátit cenu zaplacenou za zboží, pokud se Prodávající a Spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění. Při náhradním plnění je Prodávající povinen Spotřebiteli dodat zboží ve stejné kvalitě a ceně.
 5. Pokud Spotřebitel objedná více kusů zboží, jako je informativní uvedeno aktuálně dostupné množství tohoto zboží na skladě Prodávajícího, e-shop umožní vytvořit objednávku. Po odeslání objednávky bude Spotřebitel informován o dostupnosti zboží a může se rozhodnout pro okamžité částečné doručení zboží, které je dostupné na skladě, nebo pro doručení celkového objednaného množství zboží až v okamžiku jeho dostupnosti.
 6. Prodávající dodá Spotřebiteli objednané zboží na adresu, kterou Spotřebitel uvedl jako doručovací adresu v objednávce. Součástí dodání zboží není instalace ani jiné úkony (např. vyložení zboží a pod.). Spotřebitel je povinen převzít zboží v místě dodání osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží. Zmocněná osoba k převzetí zboží je povinna předložit Prodávajícímu nebo kurýrovi originál písemného zmocnění.
 7. Spotřebitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost při přepravě, doručování a dodání zboží, zejména uvést úplnou a správnou adresu a být k dispozici ke s převzetí zásilky. Případné náklady, které Prodávajícímu vzniknou v důsledku porušení těchto povinností Spotřebitele, nese Spotřebitel. Objednávka, nepřevzatá v době doručení nebo opakovaného doručení kurýrem, bude zrušena.
 8. Spotřebitel je povinen zkontrolovat dodané zboží i jeho obal ihned při jeho dodání. V případě, že Spotřebitel zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost prokazatelně zápisem na stvrzenku oznámit kurýrovi a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží v zásilce. V případě zjištění poškození zboží, je Spotřebitel povinen vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží na dokladech o doručení, jehož správnost potvrdí kurýr. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného Prodávajícímu může následně Prodávající poskytnout odstranění vad zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat Spotřebiteli nové zboží. Prodávající neodpovídá za poškození zboží způsobené Spotřebiteli.
 9. Spotřebitel je povinen svým podpisem nebo podpisem zmocněné osoby, při převzetí objednaného zboží potvrdit Prodávajícímu na dodacím listu převzetí zboží.

10. Daňový doklad (fakturu) zasílá Prodávající Spotřebiteli v elektronické podobě (dále jen „elektronická faktura“) na e-mailovou adresu Spotřebitele. Elektronickou fakturou se pro tento účel rozumí elektronický dokument ve formátu PDF, přičemž elektronická faktura je plnohodnotnou náhradou faktury – daňového dokladu v papírové formě. Spotřebitel může požádat o zaslání faktury v papírové formě a Prodávající je povinen tomuto požadavku vyhovět.

Článek VI
Pou
čení o právu Spotřebitele odstoupit od smlouvy

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy o koupi zboží bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží.
 2. Při uplatnění práva odstoupit od smlouvy Spotřebitel informuje o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adresy Prodávajícího uvedené výše. Pro tento účel může Spotřebitel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu byl zaslán spolu s potvrzením objednávky a který je také přílohou těchto VOP. Spotřebitel může vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud Spotřebitel zaslal sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
 4. Po odstoupení od smlouvy budou Spotřebiteli vráceny všechny platby, které uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména cena včetně nákladů na doručení zboží. Platby budou Spotřebiteli vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude Prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy. Jejich úhrada bude provedena bankovním převodem bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.
 5. Platba za zboží bude Spotřebiteli uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu Prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve. Spotřebitel zašle zboží zpět nebo jej přinese na adresu Prodávajícího nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese Spotřebitel.
 6. Spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty zboží jako důsledek vrácení zboží, resp. zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
 7. Pokud Spotřebitel požádal o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, má povinnost uhradit Prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne, kdy Prodávajícímu oznámil rozhodnutí odstoupit od smlouvy.

Z možnosti odstoupení od smlouvy při dodání zboží nebo poskytnutí služby je vyloučen prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen, není možné tedy odstoupení od smlouvy a vrácení již otevřeného balení oleje.

neneneČlánek VII
Nabývání a p
řechod nebezpečí škody na zboží

 1. Spotřebitel nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na Spotřebitele v době, kdy převezme zboží od Prodávajícího nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu Prodávající umožní nakládat se zbožím a Spotřebitel zboží nepřevezme.

 

Článek VIII
Reklama
čřád (odpovědnost za chyby, záruka, reklamace), Alternativní řešení sporů

 1. Reklamační řízení se řídí reklamačním řádem Prodávajícího. Znění reklamačního řádu je umístěno na webové stránce a v e-shopu.
 2. Pokud Spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, má právo obrátit se e-mailem s námitkou na Prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud Prodávající posoudí tuto námitku Spotřebitele zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen „subjekt ARS“) podle zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení Spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ARS“). Subjekty ARS jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona o ARS, jejichž seznam vede příslušný státní orgán ( (https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-subjektu-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu—245423/). Návrh může být podán Spotřebitelem podle § 12 zákona o ARS.
 3. Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.
 4. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi Spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího ze Spotřebitelských smluv nebo souvisejícího se Spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 €.

Článek IX
Ochrana osobních údaj
ů

Prodávající přijal odpovídající technické, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž vzal v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů i rozsah možných rizik, které jsou způsobilé narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR podle těchto pravidel zpracování.

Článek X
Záv
ěrečná ustanovení

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

2. Komunikace mezi stranami bude probíhat zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek.

3. Smluvní vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami pro spotřebitele se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a dalšími právními předpisy upravujícími vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem.

4. Pokud kupující dá prokazatelný souhlas s těmito Obchodními podmínkami pro spotřebitele a zašle závaznou objednávku, uzavřená kupní smlouva se řídí těmito Obchodními podmínkami pro spotřebitele, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1. 2021.