Reklamační řád

Reklamační řád pro spotřebitele

(odpovědnost za chyby, záruka, reklamace)

Vinis s.r.o.   (dále jen „Prodávající“)
sídlo:                   Papierenská 3954/11, 05801 Poprad
zapsána:             v OR Okresného súdu Prešov, oddiel s.r.o. vložka č. 29373/P
IČO:                     47534117
DIČ:                     2023939874
tel.:                     00 421 949 895 932
e-mail:                renata@milujemtaliansko.sk

Orgánem dozoru jsou:
Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj so sídlom Obrancov Mieru 6, 08001 Prešov 1

 1. Prodávající odpovídá za vady zboží a Spotřebitel je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u Prodávajícího podle tohoto reklamačního řádu.
 2. Na vyřizování reklamací se vztahuje tento reklamační řád a Obchodní podmínky Prodávajícího pro spotřebitele.
 3. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které je předmětem uzavřené smlouvy prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu Prodávajícího.
 4. Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu spolu se záručním listem nebo dokladem o koupi.
 5. Reklamace vyřizuje Prodávající v pracovních dnech a to písemně prostřednictvím e-mailu. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně Prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenskej národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) tak, že doručí zboží do logistického centra Prodávajícího na adresu: ComGate s.r.o. Dálniční cesta 4088, 90301 Senec, Slovensko, spolu s kopií platného dokladu o zakoupení, a vyplní formulář na uplatnění reklamace a doručí ho Prodávajícímu. Podobu formuláře určí Prodávající a jeho vzor umístí na své internetové stránce. Reklamační formulář je možné stáhnout ZDE

(kliknutím se zobrazí reklamační formulář). Spotřebitel je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení zboží, které se dá objektivně doručit Prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
a) doručení formou e- mailu vyplněného formuláře na uplatnění reklamace,
b) doručení reklamovaného zboží,
c) doručení formou e-mailu dokladu o koupi.

Pokud Spotřebitel zásilku doručuje poštou Prodávající doporučuje zásilku se zbožím pojistit. Zboží zasláno na dobírku Prodávající nepřebírá. Prodávající doporučuje zboží vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace.

 1. Spotřebitel může uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně Prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na prodávané zboží, nebo u určené osoby. Určená osoba může reklamaci vyřídit pouze předáním opraveného výrobku, jinak reklamaci postoupí Prodávajícímu na vybavení. V provozovně a u určené osoby musí být během provozní doby přítomen zaměstnanec pověřený vyřizovat reklamace.
 2. Prodávající nebo určená osoba vydá Spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve formě emailové zprávy nebo v jiné písemné podobě, v níž je povinen přesně označit vady zboží. Prodávající je povinen poučit kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit Spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud Spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
 3. Na základě rozhodnutí Spotřebitele, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku použije, je Prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona (předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí) ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje Prodávající Spotřebitele formou dohodnutou mezi oběma stranami (např. Emailovou zprávou nebo doporučeným dopisem) a zároveň bude Spotřebiteli spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Pokud Spotřebitel reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže Prodávající od Spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží. Prodávající je povinen poskytnout Spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.
 4. Pokud Spotřebitel reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud Spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost Prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré způsobilé náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
 5. Nárok na uplatnění záruky u Prodávajícího kupujícím nevzniká zejména:
  a) nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu a příslušenství zboží,
  b) uplynutím záruční doby zboží,
  c) mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
  d) používáním zboží v podmínkách v rozporu s návodem k použití zboží,
  e) neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
  f) neodborným zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby,
  g) běžným opotřebením zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží.
 6. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
  a) předáním opraveného zboží,
  b) výměnou zboží,
  c) vrácením kupní ceny zboží,
  d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
  e) písemnou výzvou k převzetí Prodávajícím určeného plnění,
  f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
 7. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 8. Na veškeré nabízené zboží je poskytována záruka v trvání minimální trvanlivosti uvedené na obalu.
 9. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
 10. Spotřebitel může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti. Prodávající může vyřídit reklamaci tímto způsobem pouze pokud mu tím nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.
 11. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
 12. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má Spotřebitel právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Totéž právo přísluší Spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
 13. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má Spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
 14. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na chyby a vady popsané Spotřebitelům v reklamačním formuláři na uplatnění reklamace.
 15. Pokud Prodávající vyřídí reklamaci odůvodněným zamítnutím reklamace a Spotřebitel se domnívá, že chyba zboží stále existuje a nebyla odstraněna, může si Spotřebitel uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.
 16. Alternativní řešení sporů.
  a) Pokud Spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, má právo obrátit se e-mailem s námitkou na Prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud Prodávající posoudí tuto námitku Spotřebitele zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen „subjekt ARS“) podle zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení Spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ARS“). Subjekty ARS jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona o ARS, jejichž seznam vede příslušný státní orgán (https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-subjektu-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu—245423/). Návrh může být podán Spotřebitelů podle § 12 zákona o ARS.
  b) Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.
  c) Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi Spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího ze Spotřebitelských smluv nebo souvisejícího se Spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 €. Subjekt ARS může od Spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 € s DPH.

V Poprade, dne 01.01.2021