Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Vymedzenie pojmov

1.) Prevádzkovateľom internetovej stránky www.milujemtaliansko.sk je Vinis sro Papierenská 3954/11, 05801 Poprad, Slovenská republika, IČO 47572469. Zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 29373/P. Zastúpený: Renátou Mrozekovou, tel.: +421949895932, email: renata@milujemtaliansko.sk, orgány dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj so sídlom Obrancov Mieru 6, 08001 Prešov 1,.
2.) Prevádzkovateľ je zároveň predávajúcim a dodávateľom elektronických služieb a produktov ponúkaných na stránke www.milujemtaliansko.sk.
3.) Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.milujemtaliansko.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
4.) Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
5.) Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.milujemtaliansko.sk
6.) Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.milujemtaliansko.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií.
7.) Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.
8.) Elektronické produkty (ebooky vo formáte pdf, fotografie vo formate jpg) a služby predávané prostredníctvom stránky www.milujemtaliansko.sk sú informačnými produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.

Článok II.

Cena

1.) Všetky uvádzané ceny sú v eurách, sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.
2.) Predávajúci nie je platcom DPH.

Článok III.

Objednávka

1.) Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.
2.) Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
3.) Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
4.) Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.
5.) Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
6.) Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

Článok IV.

Platobné podmienky

Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.milujemtaliansko.sk je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a) Prevodným príkazom
Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa objednávky prevodom zo svojho účtu na účet predávajúceho vedeného vo Fio Banke uvedeneho na faktúre.  Ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky. V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

b) Vkladom na účet
Kupujúci vloží kúpnu cenu podľa objednávky na účet predávajúceho – vo Fio Banke číslo účtu uvedené na faktúre. Do účelu platy uvedie číslo objednávky. V prípade platby vkladom na účet je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou ihneď po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

c) Dobierkou (pri objednávke olivového oleja)
Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri jeho prevzatí od kuriéra.  Cena dobierky je zarátaná už v cene doručenia kuriérom.

 Článok V.

Dodacie podmienky

Pre elektronické produkty a služby:

1.) Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou, pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu.
2.) Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam).
3.) Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu renata@milujemtaliansko.sk si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.
4.) Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese renata@milujemtaliansko.sk, ktorá je súčasne adresou technickej podpory.

Pre produkt olivový olej:

5.) Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov, alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u predávajúceho, kde si ho kupujúci preberie do 5 pracovných dní po výzve e-mailom od predávajúceho.

6.) Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

7.) Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe (obvykle do 3, v odôvodnených pípadoch  do 5 pracovných dní) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 21 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

8.) Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

9.) Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preprave, doručovaní a dodaní tovaru, najmä uviesť úplnú a správnu adresu a byť k dispozícii na prevzatie zásielky. Prípadné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v dôsledku porušenia týchto povinností kupujúcim, nesie kupujúci.

 

Článok VI.

Prevod vlastníckeho práva

1.) Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
2.) Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VII.

Garancia

1.) Právo spotrebiteľa vrátiť elektronický produkt bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia elektronického produktu.
Nie je možné vrátiť olivový olej, kedže sa jedná o potravinu.
2.) Za svoje elektornické produkty Vinis s.r.o. ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 14 dní od zaplatenia kupujúci zistí, že tento produkt nie je pre neho, bude mu vrátená plná cena, za ktorú produkt kúpil.
3.) O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu renáta@milujemtaliansko.sk spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade).
4.) Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 30 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy

1.) Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 14 dní od zakúpenia a to elektronickou formou na e-mail: renata@milujemtaliansko.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu. Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť >> tu
2.) Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.
3.) Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok IX.

Reklamačný poriadok

1.) Reklamácie sú vybavované elektronicky na renata@milujemtaliansko.sk, telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 na telefónnom čísle +421 949895932, alebo poštou na adrese: Vinis s.r.o., Papierenská 3954/11,05801 Poprad. Reklamačný protokol si môžete stiahnuť v pdf formáte >> pdf

2.) Predávajúci nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené dopravcom (v prípade produktu: olivový olej). Ak sa hodnoverne preukáže, že dodaný tovar bol vyexpedovaný v zlej kvalite kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote. Predávajúci neručí za závady spôsobené prepravcom/kuriérom (rozbitie fliaš a pod.).
3.) Alternatívne riešenie sporov:
a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na renata@milujemtaliansko.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov ARS, ktorá je dostupná online na https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok X.

Ochrana osobných údajov

1.) Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2.) Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
3.) Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
4.) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
5.) Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na webstránke na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
6.) Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných e-mailov. A z našej strany poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Článok XI.

Zodpovednosť za obsah webu

Webová stránka www.milujemtaliansko.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

1.) Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky za predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
2.) V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
3.) Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.
4.) Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1.marca 2016 a nahrádzajú pôvodné VOP, ktoré nájdete TU >>

 

Orgánom dozoru sú

Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj so sídlom Obrancov Mieru 6, 08001 Prešov 1

Tieto všeobecné obchodné podmienky majú účinnosť od 1.2.2020