Všeobecné obchodné podmienky

 

Článok I
Vymedzenie základných pojmov

Prevádzkovateľ prevádzkovateľom internetovej stránky www.milujemtaliansko.sk (ďalej len „web stránka“)  a internetového obchodu milujemtaliansko.flox.sk (ďalej len „e-shop“) je:

Vinis s.r.o.   (ďalej len „spoločnosť“)
sídlo:                   Papierenská 3954/11, 05801 Poprad
zapísaná:             v OR Okresného súdu Prešov, oddiel s.r.o. vložka č. 29373/P
IČO:                     47534117
DIČ:                     2023939874
tel.:                     00 421 949 895 932
e-mail:                renata@milujemtaliansko.sk

Orgánom dozoru sú:
Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj so sídlom Obrancov Mieru 6, 08001 Prešov 1

Predávajúci – spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom web stránky a e-shopu predáva tovar alebo služby.

Spotrebiteľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom web stránky alebo e-shopu a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

E-shop – počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

Tovar – tovar ponúkaný prostredníctvom web stránky a e-shopu.

Objednávka – úkon Spotrebiteľa v súvislosti s web stránkou a e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť tovar.

Cena – celková cena uvedená v objednávke, zahŕňa cenu tovaru, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, ako aj poplatky za dopravu, dobierku, poprípade iné.

Cena dopravy (dopravné) – cena za dopravu tovaru ku Spotrebiteľovi, zahŕňa aj ostatné náklady súvisiace s expedíciou (manipulačné, balné, mýtny a palivový poplatok).

VOP – tieto všeobecné obchodné podmienky.

Článok II
Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú:

 1. proces nákupu tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom web stránky a e-shopu
 2. podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom web stránky a e-shopu
 3. práva a povinnosti zmluvných strán, Predávajúceho a Spotrebiteľa, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom web stránky a e-shopu

 

Článok III
Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva tovar u Predávajúceho prostredníctvom web stránky a e-shopu prevádzkovaného na horeuvedených doménach.
 2. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru na web stránke a v e-shope. Vyobrazenia tovarov a údaj o dostupnosti tovaru na sklade sú len informa­tívneho charakteru.
 3. Po stlačení tlačidla „Do košíka“ alebo tlačidla so symbolom nákupného košíka pri tovare sa položka tovaru pridá do nákupného košíka Spotrebiteľa. Nákupný košík Spotrebiteľa je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a pre zmeny v položkách objednávky.
 4. Počas nákupného procesu si Spotrebiteľ zvolí spôsob úhrady a dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu. Pokiaľ nie je cena dopravy hradená Spotrebiteľom je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky, pričom Spotrebiteľ je počas nákupného procesu informovaný  o cene dopravy alebo o zľave z ceny dopravy.
 5. Objednávku Spotrebiteľ ukončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Pred odoslaním má Spotrebiteľ k dispozícii odkaz na tieto VOP.
 6. Odoslaním objednávky Spotrebiteľ potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o
  a) vlastnostiach tovaru
  b) celkovej cene, ktorú je povinný Predávajúcemu uhradiť.
 7. Po odoslaní objednávky sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa
  a) potvrdenie o prijatí objednávky s informáciami o objednanom tovare;
  b) odkaz poučenie Spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy vrátane formulára  na uplatnenie tohto práva;
  c) odkaz na znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky Spotrebiteľom;
  d) odkaz na reklamačný poriadok Predávajúceho.
 8. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 7 tohto článku VOP sa zmluva o kúpe tovaru nepovažuje za uzavretú. Uzavretou a záväznou pre obe strany (Predávajúceho i Spotrebiteľa) sa zmluva o kúpe tovaru stáva po uhradení zálohovej faktúry ktorú Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa v čase naskladnenia tovaru. Informácia o termíne je uvedená na web stránke a e-shope.

Článok IV
Platobné podmienky

 1. Všetky uvádzané ceny sú v eurách, sú konečné a platné tak, ako sú uvedené na web stránke a v e-shope v momente odoslania objednávky. Predávajúci nie je platcom DPH.
 2. K cene bude pripočítané dopravné pokiaľ množstvo objednaného tovaru nepresahuje hodnotu stanovenú Predávajúcim, kedy ide cena dopravy na ťarchu Predávajúceho. Skutočnosť poskytnutia dopravného na ťarchu Predávajúceho je uvedená v objednávke. Množstvo v objednávke je uvedené počas celého nákupného procesu. Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka sprostredkovateľa doručenia a zahŕňa aj ostatné náklady súvisiace s expedíciou (manipulačné, balné, mýtny a palivový poplatok).
 3. Cenu podľa objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť
  • bankovým prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho na základe zálohovej faktúry vystavenej Predávajúcim
  • dobierkou (úhradou kuriérovi)
 4. Úhrada bankovým prevodom musí byť realizovaná v rámci splatnosti faktúry, inak je objednávka zrušená.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane Predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.
 6. Za úhradu ceny si Predávajúci neúčtuje poplatok s výnimkou úhrady, ku ktorej sa viaže dodatočná služba (napr. dobierka). Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.).
 7. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet Predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

Článok V
Dodacie podmienky

 1. Predávajúci umožňuje jediný spôsob dodania tovaru Spotrebiteľovi a to sprostredkovateľom doručenia – kuriérom (ďalej len „kuriér“).
 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar Spotrebiteľovi v primeranej lehote (ďalej aj „dodacia lehota“). Dodávky tovaru, ktorého objednávku Spotrebiteľ potvrdil uhradením zálohovej faktúry budú realizované podľa prevádzkových možností Predávajúceho, zvyčajne do 6 pracovných dní od uhradenia zálohovej faktúry. Vo výnimočných prípadoch môže Predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objek­tív­nych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty Predávajúci informuje o tejto skutočnosti Spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy. O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je Spotrebiteľ dodatočne informovaný prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) a/alebo SMS správy.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:
  .neštandardného či špekulatívneho charakteru;
  .z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z objednávky Spotrebiteľa, alebo z dôvodov vyššej moci;
  .v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho  spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Spotrebiteľovi v lehote určenej týmito VOP alebo v objednanej cene.
 4. Ak Predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa Predávajúci a Spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je Predávajúci povinný Spotrebiteľovi dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.
 5. Ak Spotrebiteľ objedná viac kusov tovaru, ako je informatívne uvedené aktuálne dostupné množstvo tohto tovaru na sklade Predávajúceho, e-shop umožní vytvoriť objednávku. Po odoslaní objednávky bude Spotrebiteľ infor­mo­vaný o dostupnosti tovaru a môže sa rozhodnúť pre okamžité čiastočné doručenie tovaru, ktorý je dostupný na sklade, alebo pre doručenie celkového objednaného množstva tovaru až v čase jeho dostupnosti.
 6. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie tovaru a pod.). Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splno­moc­nená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť Predávajúcemu alebo kuriérovi originál písomného splnomocnenia.
 7. Spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preprave, doručovaní a dodaní tovaru, najmä uviesť úplnú a správnu adresu a byť k dispozícii na prevzatie zásielky. Prípadné náklady, ktoré Predávajúcemu vzniknú v dôsledku porušenia týchto povinností Spotrebiteľom, nesie Spotrebiteľ. Objednávka, neprevzatá v čase doručenia alebo opakovaného doručenia kuriérom, bude zrušená.
 8. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak Spotrebiteľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť kuriérovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poško­denia tovaru, je Spotrebiteľ povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí kuriér. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať Spotrebiteľovi nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené Spotrebiteľom.
 9. Spotrebiteľ je povinný svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť Predávajúcemu na dodacom liste prevzatie tovaru.
 10. Daňový dok­lad (faktúru) zasiela Predávajúci Spotrebiteľovi v elektronickej podobe (ďalej len „elektronická faktúra“) na e-mailovú adresu Spotrebiteľa. Elektronickou faktúrou sa na tento účel rozumie elektronický dokument vo formáte PDF, pričom elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry – daňového dokladu v papierovej forme. Spotrebiteľ môže požiadať o zaslanie faktúry v papierovej forme a Predávajúci je povinný tejto požiadavke vyhovieť.

Článok VI
Pou
čenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dô­vodu v lehote 14 dní odo dňa kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
 2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresy Predávajúceho uvedené vyššie. Na tento účel môže Spotrebiteľ po­užiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný spolu s potvrdením objednávky a ktorý je aj prílohou týchto VOP. Spotrebiteľ môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jed­noznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Spotrebiteľ zaslal oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 4. Po odstúpení od zmluvy budú Spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhra­dil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena vrátane ná­kla­dov na doručenie tovaru. Platby budú Spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude Predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhra­da bude uskutočnená bankovým prevodom bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 5. Platba za tovar bude Spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Spotrebiteľ zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu Predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uply­nutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru zná­ša Spotrebiteľ.
 6. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru ako dôsledok vrátenia tovaru, resp. zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na ziste­nie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 7. Ak Spotrebiteľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy Predávajúcemu oznámil rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby je vylúčený predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhod­né vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dô­vodov a ktorého ochra­nný obal bol po dodaní porušený, nie je možné teda odstúpenie od zmluvy a vrátenie u už otvoreného balenia oleja.

Článok VII
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpe
čenstva škody na tovare

 1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Spotrebiteľa v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Spotrebiteľ tovar neprevezme.

 

Článok VIII
Reklama
čný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie),
Alternatívne riešenie sporov

 1. Reklamačné konanie sa riadi reklamačným poriadkom Predávajúceho. Znenie reklamačného poriadku je umiestnené na web stránke a v e-shope.
 2.  Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť o nápravu podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.
 3. Spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi kupujúcim – spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- Eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od kupujúceho – spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu; tento poplatok nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovaťzaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.
 4. Spotrebiteľje oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK/

  Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Článok IX
Ochrana osobných údajov

Predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR podľa týchto pravidiel spracúvania.

Článok X
Závere
čné ustanovenia

1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

2. Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

3. Zmluvné vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a ďalšími právnymi predpismi, ktorými sa spravuje vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

4. Ak kupujúci dá preukázateľný súhlas s týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov a zašle záväznú objednávku, uzavretá kúpna zmluva sa riadi týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1. 2021.