Všeobecné obchodné podmienky
I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Vinis s. r.o., Papierenská 3954/11, 058 01 Poprad, IČO: 47534117 zapísanej v registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 29373/P (ďalej len predávajúci), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.milujemtaliansko.sk (ďalej len obchod).

2. Kupujúcim sa rozumie v fyzická, alebo právnická osoba, ktorá najneskôr v deň odoslania objednávky dosiahla vek 18 rokov, a ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, o zozname objednaného tovaru (ďalej len tovar) z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracované systémom obchodu.

4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

2. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu doklad, ktorý sa k tovaru vzťahuje, to znamená faktúru ako daňový doklad.

3. Predávajúci zabezpečí vhodné prepravné balenie tovaru a poistenie.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť:
– za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou
– za poškodenie zásielky kuriérskou službou
– za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa)

III. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje:
– objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi
– zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom obchodu pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.

2. Každá prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpno-predajnej zmluvy a je záväzná pre obe zúčastnené strany.

3. Prijatie objednávky predávajúcim je potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom.

4. Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

5. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 300,-EUR (tristo EUR), žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

6. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci si môže vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.

7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
– ak sa realizácia dodania, príp. začiatok alebo pokračovanie plnenia z dôvodov na strane kupujúceho stane nemožným alebo sa opakovane oneskorí napriek určeniu dodatočnej doby
– ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov
– ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok „hackera“ alebo podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod spoločnosti Vinis s.r.o.

8. Spotrebiteľ má zo zákona právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru. Vzorový formular na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť >> tu

V. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov, alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u predávajúceho, kde si ho kupujúci preberie do 5 pracovných dní po výzve e-mailom od predávajúceho.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny v plnej výške.

4. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe (obvykle do 3, v odôvodnených pípadoch do 5 pracovných dní) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 21 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

VI. Kúpna cena a platby

1. Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode Vinis s.r.o. sú uvedené v eurách.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmien dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.

4. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

a) Prevodným príkazom
Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa objednávky prevodom zo svojho účtu na účet predávajúceho vedeného vo Fio Banke, číslo účtu SK2883300000002000984459. Ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky. V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

b) Vkladom na účet
Kupujúci vloží kúpnu cenu podľa objednávky na účet predávajúceho – vo Fio Banke číslo účtu SK2883300000002000984459. Do účelu platy uvedie číslo objednávky. V prípade platby vkladom na účet je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou ihneď po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

c) Dobierkou
Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri jeho prevzatí od kuriéra. Cena dobierky je zarátana už v cene doručenia kuriérom.

d) Platbou v hotovosti
Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od predávajúceho.

5. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom bezhotovostného platobného styku, je tovar expedovaný najskôr po pripísaní kúpnej ceny v prospech účtu predávajúceho.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred, predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. IV ods. 5 týchto pravidiel. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

VII. Reklamačný poriadok

1. Predávajúci nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené dopravcom s výnimkou dovozu tovaru našimi pracovníkmi. Ak sa hodnoverne preukáže, že dodaný tovar bol vyexpedovaný v zlej kvalite kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote. Predávajúci neručí za závady spôsobené prepravcom (rozbitie fliaš a pod.). Kuriérska firma DPD zásielky poisťuje.

2. Reklamácie sú vybavované telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 na telefónnom čísle +421 949 895 932, elektronicky na vinis@vinis.sk, alebo poštou na adrese Papierenská 3954/11 058 01 Poprad-Veľká. (reklamačný protokol si môžete stiahnuť tu >> pdf)

3. Alternatívne riešenie sporov:

a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na vinis@vinis.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov ARS, ktorá je dostupná online na https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VIII. Ochrana osobných údajov

1. Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov predávajúcim za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom.

2. Údaje zákazníkov sa tretím osobám neposkytujú (s výnimkou orgánov k tomu Zákonom oprávnených)

IX. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu.

Dozorný orgán: Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj so sídlom Obrancov Mieru 6, 08001 Prešov 1

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobudajú platnosť 1.1.2015